KVKK Aydınlatma Metni

Politikalarımız
Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme


ALOCAR ARAÇ KİRALAMA LİMİTED ŞİRKETİ.  olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


Kişisel Verilerinizi,


• Kiralama teklif ve satış süreçlerinin yürütülmesi, ödeme-iade işlemlerinin yapılması, satış sonrası destek, talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi, müşteri ilişkileri ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi.


• Hukuki iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mevzuat doğrultusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile veri paylaşımı ve veri güvenliğinin sağlanması


• Güvenlik amacıyla firmaya ait güvenlik kamera ve çağrı merkezi ses kayıtlarının alınması, ödeme gücünün tespiti, gerekli raporlamaların yapılabilmesi, internet sitesinin iyileştirilmesi


• Ürün ve hizmetlerimize dair pazarlama faaliyeti çerçevesinde telefon, elektronik ileti, anket vb. yoluyla iletişime geçilmesi ve kişiye özel pazarlama faaliyeti yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde yer aldığı üzere c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” dâhilinde işleyebilmekteyiz.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, ilgili süreçlerin yürütülmesi amaçlarının yerine getirilebilmesi için ve KVKK’ nın 5 ve 6. maddelerine dayanarak; şubelerimiz üzerinden, internet sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz üzerinden, iş ortaklarımız tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplayabilmekteyiz.


Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabilir?


Kişisel verileriniz kanunlar ve mevzuat kapsamında yer alan amaçlarla;


- Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,


- Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortakları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler


- Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Güvenliği


Bilgileri verme/toplama/saklama amacı geçerli olduğu sürece kişisel verileriniz saklanacak olup ihtiyaç ve taleplerinize hızlı geri dönüş yapılabilmesi için tarafımızca işlenmeye veya kamu otoritelerine gerekli ise mevzuata ve yasal sürelere tabi olarak tutulmaya/saklanmaya devam edilecektir. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.


Kişisel Verilerin işlenmesine Dair Haklarınız


KVKK 11. Maddesi uyarınca şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;


a) işlenip işlenmediğini öğrenme,


b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


ç) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


d) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


g) münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir


Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz. Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu” yoluyla veya şirketimiz Güzelyurt mahallesi, İnceler sokak No:9 Aksu/ANTALYA adresine (Noter, iadeli taahhütlü mektup vb. yollarla) yazılı olarak iletebileceğinizi belirtmek isteriz.
Whatsapp Telefon