Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Koşulları
Genel Kiralama Koşulları


İşbu sözleşme ile kiralayan ALOCAR ARAÇ KİRALAMA LİMİTED ŞİRKETİ. bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede ‘’vasıta’’ olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI’ya kiralamıştır. ALOCAR ARAÇ KİRALAMA LİMİTED ŞİRKETİ. işbu sözleşmede bundan sonra ALOCAR olarak anılacaktır.


1.  KİRACI, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş yeri vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla KİRACI şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. KİRACI’nın sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.


2. Yazılı olmadığı takdirde sözleşme şart ve koşullarındaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.


3. KİRACI, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder


4. İşbu kiralama sözleşmesi nedeni ile düzenlenecek faturalar Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik ortamda düzenlenecek olup KİRACI’nın bildirmiş olduğu elektronik posta adresine gönderilecektir. KİRACI bu durumu bildiğini ve onay verdiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça KİRACI’ya haricen bir kağıt fatura tebliğ edilmeyecektir. KİRACI’nın bildirmiş olduğu elektronik posta adresinin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk KİRACI’ya aittir. Elektronik posta adresinin hatalı bildirilmesi, kullanım dışı olması vs. durumlarında faturanın iletilememesi halinde KİRACI, ALOCAR’dan her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda da ALOCAR’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.


5. KİRACI vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki ALOCAR ofisine, belirtilen günde iade ve teslim edilecektir.
KİRACI bütün uzatmalar için ALOCAR’a başvuracak ve ALOCAR’ın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, KİRACI’nın aracı hukuka aykırı olarak yeddinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracının talebi ile yapılacak gün uzamalarında ALOCAR Sisteminde fiyat yeniden hesaplanabilir ve ilk kira/Gün tutarından yüksek bir fiyat ile uzatma yapılabilir. Bu durum o anki doluluk ile ilgilidir.
KİRACI, kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde ilave ücretini ödemekle yükümlüdür.


6.  Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:
a)   Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,
b)   Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,
c)   Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,
d)   Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,
e)   Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),
f)    Vasıtaya zarar verecek ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,
g)  Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşulların uygun olmayan yol şartlarında,


7.  Vasıtanın kullanımı:
a) Vasıtanın durumuna göre en az 1, 2 ve 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Sürücünün ehliyet durumuna göre (aday sürücü vs. olması durumunda) ALOCAR, KİRACI’dan ek sigorta bedelleri ve/veya kiralama bedeline ek teminat bedelleri tahsil edebilecektir. KİRACI, bu durumu bildiğini ve onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI’nın ve/veya ek sürücünün aday sürücülüğünün iptal olması durumunda da sürücü derhal aracı iade ile yükümlüdür. Aksi halde doğacak tüm adli ve idari yaptırımlardan vs. tüm zararlardan sorumlu olacaktır.
b) Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c) Vasıta, KİRACI tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü / sürücüler) tarafından da kullanılabilir.
d) KİRACI, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlardan tamamen KİRACI sorumludur.


8.   KİRACI, ALOCAR’ın isteği üzerine aşağıdaki belirtilenleri, ALOCAR’ın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür.
a)  Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

b) KİRACI, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar Takip Güvencesi, Mini Hasar Güvencesi, Süper Mini Hasar Güvencesi , Maksimum Hasar Güvencesi, Süper Maksimum Hasar Güvencesi, Cam Far Ayna Güvencesi, İç Aksam Güvencesi, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza Sigortası bedellerini, ALOCAR tarafından KİRACI’ya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak Güvence paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük seviyede teslim etmesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin en az %30’u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını,
c)  KİRACI’nın araç kiralaması esnasında muafiyetli sorumluluk güvence paketini, bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; KİRACI, ALOCAR’a kira sözleşmesi boyunca meydana gelen kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanacağı, alkol raporu vs.) eksiksiz temin ederek ALOCAR’a iletmesi durumunda, söz konusu kazadaki hasar ve zarar bedelinin ALOCAR’ın belirleyeceği muafiyet tutarı kapsamındaki tutarını ödemekle yükümlü olacaktır. Bu bedelin üstünde kalan tutarlar ise ALOCAR tarafından ALOCAR’ın poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır.
KİRACI’nın Mini Kasko Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda;
KİRACI Mini Kasko Paketi çerçevesinde ALOCAR’a söz konusu kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanağı, alkol raporu vs.) eksiksiz temin ederek ALOCAR’a iletmesi durumunda, ALOCAR poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye alınacaktır.
KİRACI’nın Mini Kasko Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; ALOCAR tarafından belirlenmen belli miktarın altında kalan hasar tutarlarını KİRACI, tutanağa gerek olmaksızın ALOCAR’a doğru ve eksiksiz şekilde yazılı bir beyan oluşturması sonucu ALOCAR tarafından belirlenen tutarın altında kalan tutarlara ilişkin ödeme yapmayacaktır. Şayet poliçelerin kapsamına girmeyen ve/veya genel kasko koşulları uyarınca kabul edilmeyen hususların mevcudiyetinde (örneğin; KİRACI’nın alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanması, kaza rapor ve tutanaklarını, alkol raporunu temin etmemesi vb. ise söz konusu hasar bedelinin tamamı KİRACI tarafından ödenecektir.
d) KİRACI, kaza yaparsa Mini Kasko paketini kabul etmediği takdirde, sorumlu olduğu miktarı, ancak kaza durumunda, KİRACI’ya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, ALOCAR, KİRACI’dan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, KİRACI’nın kredi kartından bloke edilir. KİRACI ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
e)  KİRACI’nın kirası altındaki araç çalınırsa, aracın ya da donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.
f)  Aşağıdaki hususlar sigorta kapsamına girmemektedir ve sigorta tarafından karşılanmamaktadır. İş bu sebepten bu hususlar KİRACI tarafından karşılanmalıdır.
Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması,
Jantla oluşan hasarlar Jant kapağı ve stepne çalınması
Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanlarının zarar görmesi
Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi
Güvence kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar
g) Araç çalınmalarında genel kasko kurallar geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, KİRACI araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
h) ALOCAR, araç içinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz
i)  KİRACI, 3. Şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak KİRACI, işbu kira sözleşmesinde belirtilen İhtiyarı Mali Mesuliyet güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigorta Genel Şartları dahilinde) İMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI münhasıran sorumludur.
j)  KİRACI, kira sözleşmesi anında prim tutarını ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI münhasıran sorumludur.
9. KİRACI, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi akşamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma, sigara yanığı, döşeme yırtılması vb.) KİRACI’ya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden 2.000 TL + KDV (İki Bin TL + KDV) karşılığı hasar takip bedeli alınacaktır. Hasar Takip Hizmet Güvencesi haricinde kalan ek güvence paketlerinin satın alınmış olması, hasar takip bedelinin tahsis edilmesine engel değildir.


10. KİRACI, tek taraflı veya çift taraflı kazalarda araç gruplarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen muafiyet bedelini ödemeyi kabul eder. Kaza ya da hırsızlık durumunda +90 554 349 7714 numaralı tam destek hattından aranılması ve resmi raporun/zaptın alınması gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk KİRACI’ya aittir.
Lastik patlaması, cam kırılması, jant hasarı muafiyet sigortası kapsamında değildir. Bu hasarların meydan gelmesi halinde oluşabilecek hasar bedelleri KİRACI tarafından ödenecektir.


 


11. KİRACI, teslim aldığı aracın bakımlarının düzenli yapılması amacı ile aracı teslim aldığı tarihten teslim etme tarihine kadar düzenli olarak kontrollerini yapacak ve gerektiğinde bakım için teslim aldığı ofise aracı teslim edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.
12. KİRACI tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigorta şartları ile korunmuştur. KİRACI, kendisi ve 3. Şahıslar ve kiralanan araç için, hasar, İhtiyari Mali mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşin ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari, cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ait olacaktır. Ancak KİRACI vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarından olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. KİRACI, hasar muafiyet güvencesi (Hasar, İhtiyarı Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:
a)  Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,
b)  Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),
c)  Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve/veya kasıtlı kazalarda,
d) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
e)  KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
f)  Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğinde bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.


13. KİRACI ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda ALOCAR’ın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:
a)   İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
b)  Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (sürücü belgesi no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin ismi vs) almak,
c)  Sorumluluğu ve suçu kabullenmemek,
d)  Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,
e)  Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,
f)  Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 6 saat içerisinde ALOCAR’a ulaştırmak,
14.  ALOCAR hiçbir şekilde KİRACI tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. KİRACI, kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.


15. Vasıtanın KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda KİRACI olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde KİRACI, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacaktır.


16. 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan ve/veya maddi, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI’ya aittir.


17.  ALOCAR vasıtanın üretimini yapmadığından vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


18. KİRACI, kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve/veya bu sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak, işbu sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini, ayrıca burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa bunun Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağının, ALOCAR’a herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli, cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer’ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edebileceğini bilmekte ve tüm hususları aynen kabul etmektedir.
19. KİRACI, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira anlaşma ve genel kiralama koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, ALOCAR’ın hasar güvenceleri geçerli olmayacak, tüm zarar ve ziyanlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, ALOCAR’ın, ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 5 katına kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde ALOCAR’ın en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. KİRACI, ALOCAR’ın bu tür taleplerini nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.


20. KİRACI’dan kaynaklı olarak aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda, kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendiği durumlarda bu cezalar, trafikten men edilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs. her türlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alımına ve sürecinin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri ALOCAR gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır. ALOCAR, bu bedelleri KİRACI’ya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, KİRACI, ALOCAR’ın kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.


21. ALOCAR araçlarında SİGARA İÇMEK YASAKTIR. Araçta sigara kullanımı tespit edilmesi durumunda yasak ihlali sebebiyle 1.500 TL+KDV ( Bin Beş Yüz TL + KDV ) cezai işlem uygulanacaktır. Sigara kaynaklı oluşan hasarlar da KİRACI sorumluluğunda olup, hasar bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır.


22.  KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. ALOCAR’ın onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda araç bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır.


23. KİRACI mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan ALOCAR sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ve/veya sürücüsüne aittir. KİRACI’nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda ALOCAR’a yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI’ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten men edildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, hususa ilişkin olarak da doğacak ek masraflar, doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır.


24. KİRACI’ya köprü, otoyol vb. geçişler için OGS, HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI’ya geçiş bedeli +KDV olarak fatura edilecektir. ALOCAR geçiş sistemleri ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.


25. ALOCAR, Dizel araç kiralamalarında, kiralama sürecinde yapılan km ye bağlı olarak Adblue ücreti talep etme hakkını saklı tutar. 


26. KİRACI, köprü, otoyol vb. geçişlerinde Özel işletmeleri kullanması durumunda geçiş ücretlerini nakit olarak ödemelidir. Nakit ödeme fişlerini ALOCAR kiralama ofislerine teslim etmeleri durumunda fişlerini teslim etmiş olduğu geçişlere ilişkin sorumlulukları ortadan kalkmış olacaktır. KİRACI, nakit ödeme yapmadan geçiş yaptığı durumlarda da kullanıma ilişkin geçiş fişlerini ALOCAR kiralama ofislerine teslim etmelidir. KİRACI, Geçiş fişi teslim edilmeyen HGS, OGS vb. kullanımlarına ilişkin doğabilecek her türlü cezai işlemi ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
27. ALOCAR tüm araçlarını yıkanmış ve temiz bir şekilde teslim etmektedir. KİRACI araç tesliminde aracın teslim alındığı şekilde yıkanmış ve temiz olarak teslim edilmiş olması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. ALOCAR yıkanmış ve temiz olarak teslim edilmeyen araçlar için KİRACI’dan araç temizlik bedeli tahsil etme hakkını saklı tutar.


28. ALOCAR, İlgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri ilgili kurumlara ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bedeller kiracıya rücu edilecektir. KİRACI 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 67/1 -d (drift atmak/ani el freni çekmek vb.), 23/4 (tescilli aracı plakasız kullanmak), 36/3-a – 36/3 -c (sürücü belgesiz araç kullanmak sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak), 48/5 (alkollü araç kullanımı), 48/8 (uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak), 48/9 (alkol ve uyarıcı madde tespiti için, teknik cihaz kullanımını engellemek) maddelerine istinaden düzenlenen trafik cezaları için erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirim hakkını ALOCAR’dan talep etmeyeceğini kabul eder. ALOCAR ilgili maddelerden kaynaklanan cezalar için müşteriden ceza tutarını indirimsiz olarak tahsil edecektir. ALOCAR araca zarar veren ve belirtilen maddeler haricinde düzenlenen trafik cezalarına ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi hakkını KİRACI’ya sunacaktır. ALOCAR her bir trafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.


29.  KiRACI’nın veya aracı teslim etmiş olduğu kullanıcıların trafik kural ihlali ( aşırı hız, ters yöne girme, trafik ışığı kural ihlali, drift, makas atma v.b.) nedeniyle meydana gelebilecek kazalarda; işbu kazalara ilişkin tutulacak trafik kazası tespit tutanaklarında trafik kuralı ihlalinin KİRACI veya aracı teslim etmiş olduğu kullanıcı tarafından yapıldığının tespit edilmesi halinde, KİRACI’nın veya aracı teslim etmiş olduğu kullanıcının kusur oranı ve kasko veya trafik poliçesinden karşılanıp karşılanmadığı önem arz etmeksizin araçta meydana gelebilecek hasarlara ilişkin ALOCAR tarafından atanacak bağımsız bir eksper tarafından tespit edilecek onarım ve değer kaybı bedelinin tamamı tutarındaki cezai şart bedeli ALOCAR tarafından KİRACI’ya fatura edilecektir.


30.  Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nın tercihinde olup yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanmasıyla ilgili, petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACI, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller KİRACI’ya ayrıca fatura edilir.


31. KİRACI’nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde, bahsedilen vasıta nerede olursa olsun, ALOCAR’ın ön uyarıya ve kiracının iznine gerek kalmadan, aracı derhal geri alma yetkisi vardır. KİRACI vasıtanın ALOCAR tarafından geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.


32.  ALOCAR, herhangi bir sebep göstermeksizin kira anlaşmasını ve bu sözleşmeyi fesih edebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRACI her ne nam altında olursa olsun ALOCAR’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde teslim edilmeyen her gün için güncel fiyat listesi üzerinden kiralama bedeli işletilmeye devam edecektir.


33.   Rezervasyon süresinin uzatılması durumunda alınan ek hizmetlerde (sigorta, ek sürücü gibi) uzatılan gün sayısı kadar günlük olarak toplam tutara eklenecektir. Sözleşme iade tarih ve saatinden daha geç tarih ve saatlerde aracın iade edilmesi durumunda gecikme süresine bağlı olarak geç getirme bedeli yansıtılacaktır. 


34. KİRACI ödemeleri kredi kartı, mail order veya banka havalesi ile yapacaktır. Ayrıca, cari hesapla çalışılan KİRACI’lar ödemelerini fatura düzenlendikten sonra 7 gün içerisinde yapacaktır. KİRACI, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


35. KİRACI kiralama yaptığı süre boyunca ALOCAR’ın kiralama yapan müşterilerine uyguladığı Sadakat Programından faydalanacaktır. KİRACI’nın programda oluşan kazanımları kiralama yaptığı günden itibaren 1. Yılın sonunda sıfırlanacaktır. KİRACI, süresinde kullanmadığı silinen puanları için ALOCAR’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
36. KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği takdirde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında KİRACI’SI ve/veya sözleşmede belirtilen yedek kullanıcı dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başka bir bildirimde bulunmayacağını bildiğini beyan etmektedir.


37. KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde ALOCAR ARAÇ KİRALAMA LİMİTED ŞİRKETİ.’nin teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


38.  KİRACI, ALOCAR’ın defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli ve yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.


39.  Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Whatsapp Telefon